Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn – TKV: Thông báo phê duyệt kết quả LCNCC

Gói cung cấp: Kiểm định, thí nghiệm thiết bị điện hệ thống 6.3kV năm 2024

Số quyết định: 421/QĐ-CNPC ngày 11/6/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây