Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn – TKV: Thông báo phê duyệt dự toán và KHLCNCC

Gói cung cấp: Kiểm định, thí nghiệm thiết bị điện hệ thống 110kV, 10.5kV năm 2024

Số VB: 384/QĐ-CNPC ngày 03/6/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây