Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn – TKV: Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp

Gói cung cấp: Kiểm định, thí nghiệm thiết bị điện hệ thống 110kV, 10.5kV năm 2024

Quyết định số 452/QĐ-CNPC ngày 28/6/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây