Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn – TKV: Mời báo giá công việc

Gói công việc: Sửa chữa băng tải máy cấp than 2BF

Số VB: 964/TM-CNPC ngày 02/7/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây