Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả – TKV: Thư mời tham gia chào giá lập dự toán vật tư

Tên đơn hàng: Các loại van phục vụ sửa chữa thường xuyên
Số hiệu đơn hàng: 103/ĐH-NĐCP
Thư mời chào giá số: 491/NĐCP-KHĐTVT ngày 18/06/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây