Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả – TKV: Thư mời tham gia chào giá cung cấp vật tư

Tên đơn hàng: Mua sắm vật tư phần hóa phục vụ phân tích và dung dịch kiểm tra thẩm thấu
Số hiệu đơn hàng: 56/ĐH-NĐCP
Thư mời chào giá số: 511/NĐCP-KHĐTVT ngày 21/06/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây