Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả -TKV: Thư mời chào giá lập dự toán vật tư

Tên đơn hàng: Mua sắm vật tư phụ và các hàng hóa có liên quan dự phòng thiết yếu

Thư mời chào giá số : 351/NĐCP-KHĐTVT

Số hiệu đơn hàng: 63/ĐH-NĐCP

Tải tài liệu đính kèm Tại đây