Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả – TKV: quan tâm chào giá lập dự toán mua sắm vật tư

Tên đơn hàng: Mua sắm vật tư phụ và các vật tư khác có quan tâm

Số hiệu đơn hàng: 105/ĐH-NĐCP

Số công văn: 512/NĐCP-KHĐTVT ngày 21/6/2024.

Tải tài liệu đính kèm Tại đây