Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả – TKV: quan tâm chào giá lập dự toán mua sắm vật tư

Tên đơn hàng: Mua sắm VPP

Số VB: 490/NĐCP-KHĐTVT ngày 18/6/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây