Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả – TKV: quan tâm chào giá lập dự toán mua sắm vật tư

Tên đơn hàng: Vòng bi phục vụ sửa chữa S1

Số hiệu đơn hàng: 94/ĐH-NĐCP

Số công văn: 452/NĐCP-KHĐTVT ngày 12/6/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây