Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả : thư mời chào giá lập dự toán số 536/NĐCP-KHĐTVT

Tên đơn hàng: Cung cấp thiết bị văn phòng
Số hiệu đơn hàng: 107/ĐH-NĐCP
Số VB: 536/NĐCP-KHĐTVT ngày 26/06/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây