Công ty cổ phần Than – Điện Nông Sơn – TKV: Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp

Gói cung cấp: Quan trắc đập bãi thải xỉ NMNĐ Nông Sơn

Số VB: 1575/V.NSCP-KĐV ngày 28/5/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây