Công ty cổ phần Than-Điện Nông Sơn-TKV: Thông báo Thanh lý vật tư, phế liệu của Công ty CP Than-Điện Nông Sơn-TKV

Tên đơn hàng: Thông báo Thanh lý vật tư, phế liệu của Công ty CP Than-Điện Nông Sơn-TKV

Số VB: 2119/V.NSCP- KĐV, ngày 08 tháng 7 năm 2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây