Công ty cổ phần Than – Điện Nông Sơn – TKV: Thông báo mời báo giá

Hạng mục: Vật tư bơm THH số 1 và vật tư Tuabin NMNĐ Nông Sơn

Số VB: 876/V.NSCP-KĐV

Tải tài liệu đính kèm Tại đây