Công ty cổ phần Than-Điện Nông Sơn-TKV: Thông báo khảo sát giá

Hạng mục: Vật tư, phế liệu của Công ty cổ phần Than – Điện Nông Sơn – TKV

Số VB: 1648/V.NSCP-KĐV ngày 03/6/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây