Chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2017

Ngày 29/3/2017 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có Công văn chấp thuận cho Tổng công ty Điện lực TKV – CTCP được gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2017, theo đó Tổng công ty Điện lực TKV – CTCP phải:

– Công bố BCTC bán niên đã được soát xét trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày kết thúc 6 tháng đầu năm tài chính, nhưng không quá 5 ngày kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo soát xét BCTC.

– Công bố BCTC năm đã được kiểm toán trong thời hạn 100 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính, nhưng không quá 10 ngày kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo kiểm toán BCTC.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *