CBTT về việc ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2024

Ngày 02/7/2024 Tổng công ty Điện lực TKV – CTCP đã ký Hợp đồng dịch vụ tư vấn kiểm toán số 75/2024/ĐLTKV-BDO với Công ty TNHH Kiểm toán BDO về việc cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng công ty Điện lực – TKV.

Trân trọng./.