CBTT Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT)

    Ngày 07/8/2023 Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Tổng công ty đã có Nghị quyết số 39/NQ-ĐLTKV thông qua các nội dung chủ yếu sau:

–    Ông Nguyễn Trọng Hùng thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT theo Quyết định số 1274/QĐ-TKV ngày 28/7/2023 của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (“TKV”) (để nghỉ chế độ). Việc miễn nhiệm thành viên HĐQT sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông.

–    HĐQT thông qua việc giao Ông Nguyễn Đức Pha – Thành viên chuyên trách, Thường trực HĐQT Tổng công ty phụ trách HĐQT Tổng công ty cho đến khi Tổng công ty kiện toàn thành viên HĐQT và Chủ tịch HĐQT Tổng công ty đã được bầu.

Tải tài liệu đính kèm Tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *