CBTT: Bổ nhiệm Phó tổng giám đốc

Ông Đặng Quốc Long giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty kể từ ngày 01/7/2024 theo Quyết định số 1558/QĐ-ĐLTKV ngày 28/6/2024.

Tải tài liệu tại:Bổ nhiệm PTGĐ ĐQ Long