Source kttv.gov.vn
Đà Nẵng32°C
Hải Phòng34°C
Nha Trang33°C
Nghệ An32°C
Gia Lai24°C
Sơn La30°C
TP. Hồ Chí Minh32°C
Hà Nội (Láng)35°C