Nguồn kttv.gov.vn
Đà Nẵng30°C
Hải Phòng30°C
Nha Trang30°C
Nghệ An30°C
Gia Lai28°C
Sơn La26°C
TP. Hồ Chí Minh30°C
Hà Nội (Láng)29°C