Nguồn kttv.gov.vn
Đà Nẵng29°C
Hải Phòng31°C
Nha Trang31°C
Nghệ An28°C
Gia Lai21,7°C
Sơn La31,7°C
TP. Hồ Chí Minh32,6°C
Hà Nội (Láng)30°C