02/01/2020 09:05:36
Phiếu đăng ký thông báo mời thầu. Gói thầu số 28: Gói thầu EPC - Nhà máy chính thuộc Dự án NMNĐ Na Dương II./.

Thông báo