20/05/2019 03:20:07
Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng- Chi trả cổ tức năm 2018

03/04/2019 04:01:16
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

06/06/2018 08:54:11
Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2017 của Tổng công ty Điện lực - TKV.

20/05/2018 05:45:48
Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt (đã cập nhật thông báo của VSD ngày 22/5/2018).

05/04/2018 11:06:36
Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP thông báo về việc mời dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

23/02/2018 10:59:54
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng - ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

13/04/2017 10:37:04
Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

04/04/2017 09:58:13
Ngày 31/3/2017 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã có Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

09/12/2016 09:30:13
Thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP

Thông báo