05/04/2018 11:06:36
Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP thông báo về việc mời dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

23/02/2018 10:59:54
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng - ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

13/04/2017 10:37:04
Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

04/04/2017 09:58:13
Ngày 31/3/2017 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã có Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

09/12/2016 09:30:13
Thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP

09/06/2016 04:34:36
Tổng công ty Điện lực - TKV thông báo chốt danh sách cổ đông để đăng ký giao dịch UPCOM.

26/12/2015 10:01:14
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP, tổ chức ngày 29/12/2015.