25/06/2016 12:31:10
Được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP thông qua ngày 29/12/2015.