26/07/2018 05:41:07
Công bố thông tin chào bán trái phiếu Tổng công ty Điện lực - TKV

14/07/2017 04:00:38
Tổng công ty Điện lực - TKV đã ký hợp đồng với Công ty TNHH PKF Việt Nam để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

03/07/2017 09:23:31
Tổng công ty Điện lực - TKV công khai kết quả hoạt động SXKD và tình hình đầu tư vốn Nhà nước vào các doanh nghiệp năm 2016.

30/03/2017 05:32:43
Ngày 29/3/2017 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã chấp thuận cho Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP được gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2017.

30/03/2017 05:27:41
Ngày 30/3/2017 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã chấp thuận cho Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP được gia hạn thời gian công bố BCTC đã được kiểm toán năm 2016.

30/03/2017 05:22:09
Ngày 30/3/2017 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã chấp thuận cho Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP được gia hạn thời gian công bố BCTC quý năm 2017.

12/12/2016 10:43:48
Công văn số 9139/VPCP-KHTH ngày 26/10/2016 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về việc xử lý tài chính khi cổ phần hóa các Tổng công ty thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV).

10/12/2016 11:45:18
Thông tin tóm tắt về tổ chức đăng ký giao dịch - Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP.

04/12/2016 08:17:00
Quyết định số 786/QĐ-SGDHN ngày 30/11/2016 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận cho Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP được đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.