26/02/2020 02:39:56
Kết quả chào mua công khai cổ phiếu NCP

24/04/2019 06:05:34
Báo cáo thường niên năm 2018 của Tổng công ty Điện lực - TKV

26/07/2018 05:41:07
Công bố thông tin chào bán trái phiếu Tổng công ty Điện lực - TKV

25/07/2018 04:25:25
Ngày 24/7/2018 Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP đã nhận được Hợp đồng dịch vụ tư vấn kiểm toán số 30/2018/ĐLTKV-PKF Việt Nam về việc Cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

28/06/2018 10:12:30
Công khai kết quả SXKD năm 2017 theo Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính.

14/07/2017 04:00:38
Tổng công ty Điện lực - TKV đã ký hợp đồng với Công ty TNHH PKF Việt Nam để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

03/07/2017 09:23:31
Tổng công ty Điện lực - TKV công khai kết quả hoạt động SXKD và tình hình đầu tư vốn Nhà nước vào các doanh nghiệp năm 2016.

30/03/2017 05:32:43
Ngày 29/3/2017 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã chấp thuận cho Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP được gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2017.

30/03/2017 05:27:41
Ngày 30/3/2017 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã chấp thuận cho Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP được gia hạn thời gian công bố BCTC đã được kiểm toán năm 2016.

Thông báo