01/02/2019 01:32:52
Giải trình số liệu BCTC năm 2018 của Tổng công ty Điện lực - TKV

30/10/2018 08:56:44
BCTC Quý III năm 2018 (trước kiểm toán) của Tổng công ty Điện lực - TKV.

29/08/2018 05:37:59
BCTC bán niên năm 2018 Công ty mẹ - Tổng công ty Điện lực - TKV (sau kiểm toán)

29/08/2018 05:36:44
BCTC bán niên năm 2018 hợp nhất - Tổng công ty Điện lực - TKV (sau kiểm toán)

30/07/2018 05:05:29
BCTC Quý II năm 2018 (trước kiểm toán) của Tổng công ty Điện lực - TKV.

02/05/2018 11:26:07
BCTC Quý I năm 2018 (trước kiểm toán) của Tổng công ty Điện lực - TKV.

30/01/2018 04:48:20
Báo cáo tài chính Quý IV năm 2017 của Công ty mẹ - Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP.

30/01/2018 04:45:13
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV năm 2017 của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP.

03/11/2017 10:58:59
Báo cáo tài chính Quý III năm 2017 Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP.

25/08/2017 08:37:20
Báo cáo tài chính bán niên hợp nhất năm 2017 (sau soát xét) của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP..