22/04/2020 03:51:06
Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Tổng công ty Điện lực - TKV.

21/04/2020 03:20:48
Kính gửi Quý cổ đông của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 cập nhật ngày 21/4/2020.

03/04/2020 09:02:10
Kính gửi Quý cổ đông của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP Thông báo mời họp và các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (03/4/2020)

17/02/2020 03:06:54
Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Tổng công ty Điện lực - TKV.

06/02/2020 03:48:52
Ngày 03/02/2020 HĐQT Tổng công ty đã có Nghị quyết số 05/NQ-ĐLTKV về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

22/04/2019 04:05:46
Nghị quyết kèm Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Tổng công ty Điện lực - TKV

03/04/2019 04:04:58
Kính gửi Quý cổ đông của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.--- CẬP NHẬT: NGÀY 17.4.2019. NGÀY 19.4.2019

03/04/2019 04:01:16
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

26/02/2019 02:10:13
Thông báo số 337/TB-VSD của Trung tâm Lưu ký chứng khoán về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Tổng công ty Điện lực - TKV.

20/04/2018 11:39:21
Nghị quyết kèm Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Tổng công ty Điện lực - TKV

Thông báo