Cập nhật: 11/07/2018 03:09:21
Tổng công ty Điện lực - TKV đảm bảo công tác AT-VSLĐ, PCCN và Môi trường

 

Ngày 9 tháng 7 năm 2018, Tổng công ty Điện lực - TKV đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác ATVSLĐ, PCCC, MT và PCTT-TKCN  6 tháng đầu năm, Triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn 6 tháng cuối năm 2018. Tham dự Hội nghị có đại diện Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Lãnh đạo điều hành, Chủ tịch Công đoàn Trưởng các Ban của Tổng công ty, các Giám đốc, Phó giám đốc phụ trách kỹ thuật, an toàn, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng các phòng An toàn, Kỹ thuật các Công ty con, đơn vị trực thuộc Tổng công ty.

 

Công tác ATVSLĐ, PCCC, MT và PCTT-TKCN trong Tổng công ty Điện lực - TKV được cả Hệ thống chính trị và các cấp  lãnh đạo từ Tổng công ty đến các đơn vị đặc biệt quan tâm, Trong 6 tháng đầu năm công tác AT-VSLĐ của toàn Tổng công ty được đảm bảo và duy trì, các nội dung trong kế hoạch AT-VSLĐ đang được các đơn vị triển khai thực hiện. Tổng công ty đã chỉ đạo sát sao các đơn vị thực hiện rà soát các quy trình, quy phạm về ATVSLĐ, PCCC, kiểm soát về MT trong vận hành, sửa chữa, tổ chức tập huấn, huấn luyện cho các đối tượng theo quy định của Luật ATVSLĐ, Luật PCCC, khắc phục dứt điểm các tồn tại được phát hiện trong các đợt kiểm tra, do vậy 6 tháng đầu năm 2018 công tác ATVSLĐ, PCCC, MT, PCTT trong Tổng công ty được đảm bảo, không để xẩy ra tai nạn lao động, sự cố cháy nổ và sự cố về MT, đặc biệt là không có tai nạn chết người xảy ra.

 

Tại Hội nghị sau khi nghe các ý kiến tham luận của các đơn vị và các Ban Tổng công ty, ý kiến của Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Hoàng Phó Hiềng và ý kiến chỉ đạo của Tổng giám đốc Tổng công ty Ngô Trí Thịnh, Phó Tổng giám đốc Nguyễn Văn Hải - Chủ trì hội nghị đã kết luận một số nội dung chính đó là: (i) Thực hiện đồng bộ các giải pháp (về kỹ thuật, quản lý, tổ chức, chế tài....) nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và đảm bảo ATVSLĐ, PCCN, MT, PCTT-TKCN trong mọi hoạt động của Tổng công ty và các đơn vị; (ii) Thực hiện nghiêm các quy định của Pháp luật, các Quy chế, Quy định về ATVSLĐ, PCCC, MT, PCTT-TKCN đã được Tổng công ty và đơn vị ban hành; (iii) Nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tính tự giác của người lao động trong công tác ATVSLĐ, PCCC, MT, PCTT-TKCN. Gắn trách nhiệm, quyền lợi trực tiếp của Người lao động với công tác AT-VSLĐ, PCCC, MT, PCTT-TKCN; (iv) Kiểm tra, rà soát các quy trình vận hành và sửa chữa, đảm bảo các nội dung về an toàn phải được thực hiện đầy đủ nghiêm ngặt; (v) Tăng cường giám sát, kiểm tra các vị trí thi công, sửa chữa của nhà thầu; (vi) Kiểm tra việc đào tạo, sát hạch, huấn luyện đối với người lao động của các nhà thầu, chỉ những trường hợp đạt yêu cầu mới được phép vào làm việc; (vii) Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kịp thời các quy định của pháp luật về ATVSLĐ, PCCC, MT, PCTT-TKCN. góp phần nâng cao nhận thức, ý thức của  người lao động trong công tác ATLĐ, ATGT và BVMT; (viii) Tăng cường phối hợp giữa tổ chức Công đoàn và Chuyên môn trong các hoạt động nghiệp vụ về công tác AT-VSLĐ, đặc biệt là nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của mạng lưới ATVSV; đồng thời yêu cầu cụ thể các công việc cần thực hiện về các công tác bảo vệ môi trường, đánh giá rủi ro, PCCC, PCTT - TKCN...

 

Một số hình ảnh:

 

 

 

 

 

 

Xuân Hiệp

 

 

Thông báo