Cập nhật: 17/09/2021 10:23:07
Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

 

 Ngày 17/9/2021 HĐQT Tổng công ty Điện lực - TKV đã có Nghị quyết số 54/NQ-ĐLTKV thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông chấp thuận Giao dịch tài trợ vốn và thế chấp tài sản đối với Dự án Nhà máy nhiệt điện Na Dương II (Giao dịch), bao gồm nhưng không giới hạn bởi việc chấp thuận Bộ Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng thế chấp tài sản đảm bảo, các Văn kiện tài chính và Tài liệu phục vụ thực hiện Giao dịch, cụ thể như sau:

-      Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 30/9/2021

-    Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Dự kiến ngày 06/10/2021 - 18/10/2021.

Trân trọng./.

Tải tài liệu đính kèm tại đây

Thông báo