Cập nhật: 03/04/2020 09:02:10
Thông báo mời họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

 

Kính gửi Quý cổ đông của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP Thông báo mời họp và các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (03/4/2020).

 

Các tài liệu họp sẽ được đăng tải và cập nhật trên Website Tổng công ty theo quy định cho tới khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông.

 

Tải tài liệu đính kèm tại đây

Thông báo