Cập nhật: 26/12/2015 10:01:14
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất

Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP mời họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất ngày 29/12/2015.

Tải tài liệu đính kèm tại đây

Thông báo