Cập nhật: 09/06/2016 04:34:36
Thông báo chốt danh sách cổ đông

Để chuẩn bị đăng ký giao dịch UPCOM, Tổng công ty Điện lực - TKV thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký lưu ký, cụ thể theo Thông báo và Quy định đính kèm.

Tải tài liệu đính kèm tại đây

Thông báo