Cập nhật: 18/06/2021 03:35:25
Thông báo chi trả cổ tức năm 2020

 

Ngày 18/6/2021 Tổng công ty đã có Thông báo số 1100/TB-ĐLTKV về việc chi trả cổ tức năm 2020 với các nội dung chủ yếu như sau:

          1.    Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông 

          2.    Mệnh giá: 10.000 đ/CP (Mười nghìn đồng một cổ phần)

          3.    Tỷ lệ chi trả cổ tức: 6,5%/ mệnh giá cổ phần (01 cổ phần nhận 650 đồng)

          4.    Ngày chốt danh sách cổ đông: Ngày 14/6/2021

          5.    Thời gian bắt đầu chi trả cổ tức: Ngày 28/6/2021

          6.    Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản

(Chi tiết theo tài liệu đính kèm)

 

Tải tài liệu đính kèm tại đây

Thông báo