Cập nhật: 28/03/2022 05:01:30
Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung cổ phiếu DTK

Ngày 25/3/2022 Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã ban hành văn bản số 1167/TB-SGDHN thông báo Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung cổ phiếu Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP (MCK: DTK) với các nội dung chủ yếu như sau:

-         Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP

-         Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

-         Mã chứng khoán: DTK

-         Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu

-         Hình thức phát hành: Hoán đổi theo hợp đồng sáp nhập

-         Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 2.767.475 cổ phiếu

-           Giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung (theo mệnh giá): 27.674.750.000 đồng

-         Tổng số lượng cổ phiếu niêm yết: 682.767.475 cổ phiếu

-          Tổng giá trị cổ phiếu niêm yết (theo mệnh giá): 6.827.674.750.000 đồng

-         Ngày giao dịch chính thức: Thứ Năm, ngày 31/3/2022

Trân trọng./. 

Tải tài liệu đính kèm tại đây

Thông báo