Cập nhật: 23/06/2021 04:00:53
Ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2021

 

Ngày 22/6/201 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã có Thông báo số 2149/TB-VSD về Ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2021 của Tổng công ty Điện lực - TKV.

 

Tải tài liệu đính kèm tại đây

Thông báo