Cập nhật: 02/03/2021 02:33:23
Ngày đăng ký cuối cùng dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

 

Ngày 26/02/2021 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã có Thông báo số 487/TB-VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 Tổng công ty Điện lực - TKV.

 

Tải tài liệu đính kèm tại đây

Thông báo