Cập nhật: 26/02/2019 02:10:13
Ngày đăng ký cuối cùng- ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Tổng công ty Điện lực - TKV

Ngày 25/02/2019 Tổng công ty Điện lực - TKV đã nhận được Thông báo số 337/TB-VSD ngày 20/02/2019 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Tổng công ty Điện lực - TKV.

 

Tải tài liệu đính kèm tại đây

Thông báo