Cập nhật: 04/09/2020 11:27:28
Kết quả giao dịch cổ phiếu NCP từ ngày 03/8/2020 đến 01/9/2020.

 

Báo cáo số 1459/BC-ĐLTKV ngày 04/9/2020 của Tổng công ty Điện lực - TKV về kết quả giao dịch cổ phiếu NCP từ ngày 03/8/2020 đến 01/9/2020.

 

Tải tài liệu đính kèm tại đây

Thông báo