Cập nhật: 09/09/2021 06:11:42
Điều lệ Tổng công ty Điện lực - TKV

 

Điều lệ Tổng công ty Điện lực - TKV sửa đổi, bổ sung hoàn chỉnh tháng 9/2021 theo Nghị quyết số 08/NQ-ĐHĐCĐ-2021 ngày 10/8/2021 của Đại hội đồng cổ đông bất thường Tổng công ty Điện lực - TKV, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Tổng công ty Điện lực - TKV (đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 19/8/2021), Công văn số 5142/UBCK-PTTT ngày 08/9/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Tổng công ty Điện lực - TKV.

Địa chỉ tải toàn văn Điều lệ: https://bit.ly/3hgAJA0 

Thông báo