Cập nhật: 29/04/2021 08:52:34
Điều lệ Tổng công ty Điện lực - TKV

 

Điều lệ Tổng công ty Điện lực - TKV năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/4/2021.

 

Tải tài liệu đính kèm tại đây

Thông báo