Cập nhật: 03/07/2017 09:23:31
Công khai kết quả SXKD và đầu tư vốn năm 2016.

 

Tổng công ty Điện lực - TKV công khai kết quả hoạt động SXKD và tình hình đầu tư vốn Nhà nước vào các doanh nghiệp năm 2016 theo quy định tại Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính.

 

 

Tải tài liệu đính kèm tại đây

Thông báo