Cập nhật: 30/03/2017 05:22:09
Chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC quý năm 2017

Ngày 30/3/2017 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có Công văn chấp thuận cho Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP được gia hạn thời gian công bố BCTC quý năm 2017, theo đó Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP phải công bố BCTC quý và BCTC soát xét quý (nếu có) trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý, nhưng không quá 5 ngày kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo soát xét BCTC.

Thông báo