Cập nhật: 19/02/2019 04:55:59
Chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2019

Ngày 13/02/2019 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có Công văn chấp thuận cho Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP được gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2019, theo đó Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP phải:

- Công bố BCTC quý và BCTC soát xét quý (nếu có) trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý, nhưng không quá 05 ngày kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo soát xét BCTC.

- Công bố BCTC bán niên đã được soát xét trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày kết thúc 6 tháng đầu năm tài chính, nhưng không quá 5 ngày kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo soát xét BCTC.

- Công bố BCTC năm đã được kiểm toán trong thời hạn 100 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính, nhưng không quá 10 ngày kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo kiểm toán BCTC.

 

Tải tài liệu đính kèm tại đây

Thông báo