Cập nhật: 08/07/2021 03:38:17
CBTT về việc ký Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2021

 

Ngày 08/7/2021 Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP đã ký Hợp đồng dịch vụ tư vấn kiểm toán số 24/2021/HĐKT/PKF.VPC-ĐLTKV với Công ty TNHH PKF Việt Nam về việc cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP.

Thông báo