Cập nhật: 20/10/2021 04:07:35
CBTT Triển khai hợp đồng EPC - Nhà máy chính, Dự án NMNĐ Na Dương II

Tổng công ty Điện lực - TKV công bố thông tin triển khai Hợp đồng EPC - Nhà máy chính, Dự án Nhà máy nhiệt điện (NMNĐ) Na Dương II (Dự án) với các nội dung chủ yếu như sau:

1.      Chủ đầu tư: Tổng công ty Điện lực - TKV

2.      Nhà thầu EPC: The Consortium of Dongfang Electric International Corporation, Bach Dang Construction Corporation - JSC, Dongfang Turbine Co., Ltd., Dongfang Electric Machinery Co., Ltd. (The D-B-D-D Consortium).

3.      Giá trị hợp đồng (EPC): 76.506.811,86 USD và 1.248.539.750.000 VNĐ (Bằng chữ: Bảy mươi sáu triệu, năm trăm linh sáu nghìn, tám trăm mười một đô la Mỹ, tám mươi sáu cent và Một nghìn hai trăm bốn mươi tám tỷ, năm trăm ba mươi chín triệu, bảy trăm năm mươi nghìn đồng), đã bao gồm thuế, phí liên quan để thực hiện gói thầu.

4.      Loại hợp đồng: Trọn gói.

5.      Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 tháng kể từ ngày khởi công.

6.      Ngày 19/10/2021 Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Điện lực - TKV đã có Nghị quyết số 09/NQ-ĐHĐCĐ-2021 (theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) thông qua việc triển khai Giao dịch vay vốn cho Dự án, đáp ứng điều kiện triển khai hợp đồng EPC Dự án./.

 

Tải tài liệu đính kèm tại đây

Thông báo