Cập nhật: 31/12/2021 04:18:08
CBTT: Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả phát hành cổ phiếu và sửa đổi, bổ sung điều lệ

 

Ngày 30/12/2021 HĐQT Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP (ĐLTKV) đã có Nghị quyết số 77/NQ-ĐLTKV thông qua các nội dung chủ yếu như sau:

-     Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để hoán đổi theo hợp đồng sáp nhập Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV (CPC) vào Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP (ĐLTKV).

-        Thông qua nội dung đăng ký tăng vốn điều lệ của ĐLTKV.

-       Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ ĐLTKV theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm (theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 ngày 10/8/2021).

-        Thông qua thực hiện sáp nhập CPC vào ĐLTKV.

 

               Tài liệu công bố đính kèm:

-        Nghị quyết số 77/NQ-ĐLTKV ngày 30/12/2021 của HĐQT ĐLTKV.

-      Văn bản số 2400/BC-ĐLTKV ngày 30/12/2021 của ĐLTKV báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về kết quả phát hành cổ phiếu để hoán đổi theo hợp đồng sáp nhập CPC vào ĐLTKV.

-        Văn bản số 2401/ĐLTKV-KTTC ngày 30/12/2021 của ĐLTKV công bố thông tin về việc thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết.

-       Dự thảo Điều lệ ĐLTKV sửa đổi, bổ sung theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 07/NQ-ĐHĐCĐ-2021 ngày 10/8/2021 và Nghị quyết số 77/NQ-ĐLTKV ngày 30/12/2021 của HĐQT ĐLTKV.

 

 

Tải tài liệu đính kèm tại đây

Thông báo