Cập nhật: 25/07/2018 04:25:25
CBTT- Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2018

 

Ngày 24/7/2018 Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP đã nhận được Hợp đồng dịch vụ tư vấn kiểm toán số 30/2018/ĐLTKV-PKF Việt Nam về việc Cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP ký với Công ty TNHH PKF Việt Nam tại Hà Nội.

 

Thông báo