Cập nhật: 09/01/2022 12:20:57
BÀI DỰ THI GIẢI BÚA LIỀM VÀNG NĂM 2021: Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong Công ty Nhiệt điện Na Dương - TKV.

 

 Hơn 90 năm Đảng ta ra đời và lãnh đạo cách mạng, giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, là minh chứng thuyết phục cho nhận định của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đảng ta là đạo đức, là văn minh” và khẳng định sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Là người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng. Người không chỉ vạch đường chỉ lối, tổ chức con đường phát triển của cách mạng Việt Nam, mà còn là người thầy trực tiếp tuyển lựa, huấn luyện, đào tạo nên nhiều thế hệ cán bộ cách mạng xuất sắc, góp phần quan trọng vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Xác định ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác cán bộ, Đảng ta đã ban hành nhiều quy định nhằm tăng cường trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng; trên cơ sở đó, Đảng ủy Công ty Nhiệt điện Na Dương đã ban hành các quy định yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên, công nhân viên phải nghiêm túc quán triệt và thực hiện những quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ; Bí thư các chi bộ và người đứng đầu các phòng ban, đơn vị và người đứng đầu các tổ chức chính trị xã hội.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng dạy: Cán bộ là cái gốc của mọi việc. Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém. Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, nhưng phải có đội ngũ cán bộ đảng viên tiên phong, gương mẫu đi đầu. Người cũng căn dặn: “Muốn dân tin, dân yêu, dân làm theo, thì mỗi cán bộ, đảng viên cần phải làm gương trước”, "đảng viên đi trước, làng nước đi sau", trước mặt quần chúng không phải ai cũng viết lên trán chữ "cộng sản" mà ta được họ yêu mến. Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước". Người cũng từng nói: "Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền". Muốn đồng bào nghe theo, thì cán bộ phải gương mẫu đi đầu, xung phong làm trước, chứ nói mà không làm, hoặc nói nhiều làm ít thì làm sao thuyết phục được quần chúng. Cán bộ, đảng viên nắm giữ các chức vụ, quyền hạn càng cao thì càng phải nêu gương sáng, gương mẫu trong mọi công việc, không màng danh lợi, quyền chức; được giao công việc gì cũng cố gắng hoàn thành tốt nhất. Đó là sự nêu gương chân thành và tự giác. Người còn chỉ rõ: Lấy gương người tốt, việc tốt hằng ngày để giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới và cuộc sống mới.

Thấm nhuần tư tưởng đó của Bác, trong quá trình hoạt động, Đảng ta luôn quan tâm đến công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng đặc biệt là vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp và coi đó là nhiệm vụ then chốt. Đại hội XII của Đảng đã nhấn mạnh: “Bốn nguy cơ mà Đảng ta chỉ ra vẫn tồn tại”, trong đó có tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một  bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí diễn biến phức tạp; đạo đức xã hội có mặt xuống cấp đáng lo ngại, gây bức xúc trong dư luận làm giảm lòng tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào Đảng và Nhà nước. Một trong những nguyên nhân chủ quan, cơ bản của tình trạng trên là thiếu sự nêu gương của một số cán bộ, đảng viên, nhất là của một số cán bộ, đảng viên đứng đầu tổ chức đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị. 

 Nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng đặc biệt là vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, Đảng ta đã ban hành Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong nội bộ”, để từ đó xác định và nhận diện rõ những biểu hiện suy thoái của cán bộ, đảng viên và đưa ra các giải pháp cụ thể. Triển khai đồng bộ nhiệm vụ này, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”, Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về “Một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên” và gần đây nhất là Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Điều đó, thể hiện quyết tâm chính trị rất lớn của Đảng ta về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ cấp chiến lược có đủ đức, đủ tài để Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức, để Đảng ta thật sự “là đạo đức, là văn minh”.

Trên cơ sở các quy định của Trung ương, cấp ủy, Đảng ủy công ty đã tổ chức quán triệt nghiêm túc và cụ thể hóa thành các quy định cụ thể về nêu gương sát hợp với chức năng, nhiệm vụ của Công ty và mỗi cán bộ, đảng viên, đưa nội dung nêu gương trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao vào kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên hằng năm; đi kèm với đó là đổi mới phong cách, lề lối làm việc; bảo đảm dân chủ, không độc đoán, chuyên quyền, quan liêu, xa dân, Cấp ủy và Ủy ban kiểm tra đã tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy các cấp gắn với đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống cơ hội, thực dụng, bè phái, “lợi ích nhóm” và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đảng bộ Công ty nhiệt điện Na Dương là một đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện Lộc Bình. Là Đảng bộ trong một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nhưng trực thuộc đảng bộ của địa phương, đây cũng là một đặc thù, gồm 03 chi bộ trực thuộc, tổng số đảng viên là 95 đảng viên.Các tổ chức chính trị gồm: Công đoàn, Đoàn thanh niên, Ban nữ công.

Đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng ủy Công ty luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ cao về lý luận chính trị và chuyên môn, nghiệp vụ, trực tiếp làm nhiệm vụ tham mưu và tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên hầu hết các lĩnh vực quan trọng trong công ty, như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói:  “Nếu một người sơ suất, một việc sơ suất là có thể hỏng việc to; sai một ly đi một dặm”. Xác định rõ vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt có ý nghĩa vô cùng quan trọng, ảnh hưởng to lớn, tác động trực tiếp và sâu rộng đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị, sự phát triển của Công ty và đời sống của cán bộ công nhân viên, trong những năm qua Đảng ủy công ty và các chi bộ, Cán bộ công nhân viên đã tổ chức thực hiện nghiêm túc, sáng tạo các quy định của Trung ương; của tỉnh; Huyện về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Trên cơ sở đó, từ đặc thù của Đảng ủy, Ban chấp hành Đảng bộ xác định để thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương, cần gắn chặt việc thực hiện Chỉ thị 05 với Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, coi thực hiện Chỉ thị 05 là một trong những nội dung giải pháp quan trọng thực hiện Nghị quyết Trung ương 4; đồng thời tập trung thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 để đưa Chỉ thị 05 vào cuộc sống. Từ đó, Đảng bộ Công ty chủ động chọn 3 khâu đột phá là:

* Xây dựng và thực hành đạo đức cán bộ đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Trên cơ sở đó, ban hành các chuẩn mực đạo đức để tổ chức thực hiện và xác định năm nội dung trọng tâm trong thực hành đạo đức của người cán bộ đảng viên là: 

Một là, làm chuyển biến nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đối với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trở thành nhu cầu tự thân của mỗi người. 

Hai là, học và làm theo Bác với phong cách quần chúng nêu gương của Bác. 

Ba là, chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị.

 Bốn là, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nói đi đôi với làm, chống tham nhũng, lãng phí. 

Năm là, đẩy mạnh việc nêu gương từ người đứng đầu cấp ủy, trưởng, phó các phòng ban; Đơn vị, đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. Từ đó, các cấp ủy đảng trong Đảng bộ đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm thực hiện tốt năm trọng tâm trên tạo sự lan tỏa, góp phần nâng cao đạo đức nghề nghiệp theo lời dạy của Bác và thực hành đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với cán bộ, đảng viên, cán bộ công nhân viên trong Công ty.

* Tập trung nâng cao chất lượng chi bộ. Là Đảng bộ với 03 chi bộ, 95 đảng viên đang làm việc trong công ty, Đảng bộ Công ty nhiệt điện Na Dương luôn nhận thức sâu sắc ý nghĩa và vai trò, tầm quan trọng của chi bộ. Do đó, Ban chấp hành luôn xác định: Lấy chi bộ làm nền tảng, làm cơ sở trọng điểm để triển khai Chỉ thị 05 và ngược lại, lấy việc thực hiện Chỉ thị 05 như một công cụ để nâng cao chất lượng chi bộ; Đồng thời việc triển khai Chỉ thị 05 phải gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các quy định về nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Với quan điểm đó, Ban chấp hành Đảng bộ đã ban hành một số nghị quyết về nâng cao chất lượng chi bộ trong Đảng ủy Công ty. Trong đó, tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi ủy, chi bộ và chất lượng đội ngũ đảng viên, việc đưa các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên của chi bộ đã trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng chi bộ và ngược lại, việc đổi mới, nâng cao chất lượng chi bộ tạo điều kiện để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trở nên sinh động, thiết thực, hiệu quả. Để thực hiện khâu đột phá này phải thực hiện tốt các nội dung sau:

Một là, từng bước xiết lại kỷ cương, giữ vững nguyên tắc sinh hoạt đảng. 

Hai là, tập trung chỉ đạo đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện đúng quy định sinh hoạt chuyên đề, đưa các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chuyên đề, qua đó tạo ra bước đổi mới về chất trong sinh hoạt chi bộ. 

Ba là, tập trung cao cho vấn đề phòng và chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong cán bộ, đảng viên. 

Bốn là, trong sinh hoạt chi bộ đề cao trách nhiệm, tính gương mẫu của người đứng đầu và cán bộ lãnh đạo, quản lý. 

Năm là, tăng cường công tác kiểm tra và giám sát của Đảng, tập trung giải quyết ngay những vấn đề nổi cộm, tồn tại nhiều năm.

* Tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền, nhất là trong cơ quan, đơn vị

Xuất phát từ đặc điểm mang tính đặc thù của Đảng ủy, Ban chấp hành Đảng bộ đã xác định:

Một là, tập trung nâng cao nhận thức, xác định rõ vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo các phòng ban, đơn vị, ban chấp hành đoàn thể, của mỗi cán bộ, đảng viên, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đối với công tác tuyên truyền trong công ty. 

Hai là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, trọng tâm là đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; Các quy định, các chỉ thị, nghị quyết, các quy chế, quy định của các cấp, các nghành.

Thông qua việc triển khai thực hiện 3 khâu đột phá, nhận thức và thực hiện về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt đã được nâng lên một bước, nhiều cán bộ, đảng viên đã phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, tự giác, hăng hái, tận tụy với công việc, nhiều tấm gương về bản lĩnh chính trị, ý thức rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, hết lòng, hết sức tận tụy với công việc, được cán bộ công nhân viên yêu mến, tín nhiệm điều đó, đã góp phần quan trọng trong việc tạo chuyển biến tích cực và tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và cán bộ công nhân viên, từ đó, từng bước tăng cường và củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và cán bộ công nhân viên đối với sự lãnh đạo của Đảng.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích, kết quả đã đạt được,việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ chốt các cấp vẫn còn tồn tại một số hạn chế như sau:

Thứ nhất, nhận thức về trách nhiệm nêu gương của một số cấp ủy và người đứng đơn vị chưa đầy đủ, sâu sắc và toàn diện; việc nêu gương chưa trở thành việc làm thường xuyên gắn với những công việc hằng ngày; chưa có kế hoạch, lộ trình cụ thể, chưa thực sự chủ động trong việc triển khai thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Do đó, chưa tạo được sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và cán bộ công nhân viên.

Thứ hai, ở một số nơi việc thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương còn mang tính hình thức, chưa đi vào chiều sâu, thực chất, đôi khi còn qua loa, chiếu lệ, làm theo phong trào, chưa thể hiện bằng những hành động cụ thể, thiết thực, còn nặng về mệnh lệnh hành chính hoặc theo chỉ thị cấp trên,chưa phải là phong trào mang tính tự giác

Thứ ba, việc sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng những tấm gương người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến còn chưa thực sự  kịp thời; vẫn còn mang tính hình thức, nặng về báo cáo.

Đứng trên vai trò là Đảng bộ có tính đặc thù, hoạt động của Đảng bộ có ảnh hưởng tới hoạt động của cả hệ thống chính trị và mọi mặt của đời sống của cán bộ công nhân viên, Ban chấp hành cho rằng: Để việc nêu gương hiệu quả, thiết thực hơn nữa, toàn Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy và người đứng đầu cần tiếp tục thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương, cụ thể là những nội dung sau: 

Một là, đề cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, coi đây là phương pháp đúng đắn, hiệu quả và là yêu cầu bức thiết trong tình hình hiện nayCán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt phải có tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng, quan điểm đúng đắn, chính kiến rõ ràng; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống. Phải nghiêm khắc với mình, tự nhìn nhận, xem xét, đánh giá bản thân một cách nghiêm túc theo chuẩn mực “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, giữ vững nguyên tắc dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch trong sử dụng và đánh giá cán bộ. Không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng; trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành.

Hai là, nâng cao nhận thức về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, để mọi người đều thấy rằng nêu gương là trách nhiệm, bổn phận và đạo lý của người cán bộ, đảng viên; đồng thời, chuyển từ nhận thức, thái độ đúng đắn thành những hành động, việc làm thiết thực, cụ thể. Cán bộ, đảng viên phải tự đặt mình trong kỷ luật của tổ chức, nghiêm túc chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nội quy, quy định của cơ quan, đoàn thể; phải là những người đi đầu trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, các luận điệu xuyên tạc, thù địch.

Ba là, thường xuyên bồi dưỡng, rèn luyện lý tưởng đạo đức cách mạng của Đảng và của mỗi cán bộ, đảng viên, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực; dũng cảm tự phê bình và phê bình. Mỗi cán bộ, đảng viên phải nghiêm túc, thường xuyên tự kiểm điểm bản thân, thấy đúng phải cương quyết bảo vệ, thấy sai phải quyết liệt đấu tranh, không tranh công, đổ lỗi, dũng cảm nhận khuyết điểm và trách nhiệm. Đi kèm với đó là, tiếp tục đổi mới phong cách, lề lối làm việc. Kiên quyết chống những biểu hiện vi phạm chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; những hành vi “nói không đi đôi với làm” hoặc “nói một đằng làm một nẻo”.

Bốn là, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải tự giác, gương mẫu trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Phải tiên phong đi đầu trong việc nêu gương về đạo đức, lối sống, nâng cao khả năng tự “đề kháng” trước sự tác động, xâm nhập của các nhân tố độc hại từ bên ngoài; kiên quyết đấu tranh phòng, chống sự tha hóa quyền lực, tham nhũng, “lợi ích nhóm”, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” bằng những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực.

Năm là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhất là kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm để xử lý công minh, chính xác, kịp thời theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, đúng với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không có khoan nhượng, không có đặc quyền, đặc lợi, không có điểm dừng”. Đồng thời, cần phải đổi mới và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát không chỉ phát hiện những tổ chức đảng, những cán bộ, đảng viên thực hiện chưa tốt các quy định về trách nhiệm nêu gương mà cần phát hiện những nhân tố mới, những điển hình tiên tiến, từ đó đẩy mạnh biểu dương, tuyên truyền kịp thời. Đi kèm với đó là đổi mới công tác thi đua - khen thưởng, bảo đảm chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch và đặc biệt là đúng đối tượng, đúng với phong trào và thành tích.

Tinh thần trách nhiệm nêu gương không phải tự nhiên mà có, không phải tự nó tồn tại, mà phải thông qua giáo dục, rèn luyện và các biện pháp, chế tài của Đảng và pháp luật. Khi nâng cao được trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp sẽ góp phần hạn chế sự tha hóa quyền lực, nhất là lạm quyền, lộng quyền, lợi dụng quyền lực để trục lợi. Vì vậy, công tác giáo dục, trách nhiệm nêu gương, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cách mạng trong tình hình mới.

 

Hoàng Thị Hằng

Chi bộ Khối Cơ quan

Đảng ủy Công ty Nhiệt điện Na Dương - TKV

 

 

Thông báo