Cập nhật: 11/01/2022 03:58:03
BÀI DỰ THI GIẢI BÚA LIỀM VÀNG NĂM 2021: Thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Những năm qua, Đảng bộ Công ty Nhiệt điện Sơn Động - TKV trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty Điện lực TKV đã tích cực triển khai các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của ngành và của địa phương. Qua đó đã tạo được sức lan tỏa rộng khắp, làm thay đổi nhận thức cũng như hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên và người lao động; phát huy tối đa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, cộng đồng trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu, tác phong của người đứng đầu và nhiệt tình, năng động của cán bộ đảng viên, người lao động, gắn với tiêu chí, tiêu chuẩn cụ thể ở từng vị trí công tác; tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, góp phần xây dựng tổ chức Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

 

Xác định công tác thông tin, tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động luôn được Công ty quan tâm chú trọng và thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng và phong phú thông qua công tác tuyên truyền của cả hệ thống chính trị từ Công đoàn, Đoàn Thanh niên và các tổ chức đoàn thể. Trong đó, nội dung tuyên truyền được Đảng ủy Công ty chỉ đạo tập trung tuyên truyền về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, hoạt động sản xuất kinh doanh, những khó khăn, thời cơ và thuận lợi để tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, với mục tiêu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cấp trên giao. Các hình thức thông tin, tuyên truyền thông qua các hội nghị sản xuất, sinh hoạt đảng, đoàn thể từ Công ty đến đơn vị đã tạo sự đồng thuận, đồng tâm trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao.

 

Để việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức và phong cách của Người đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.  Đảng ủy Công ty đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty; gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khoá XII của Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh; giải quyết kịp thời, có hiệu quả những việc trọng tâm, trọng điểm của Công ty. Đồng thời, ban hành các nghị quyết, chương trình, kế hoạch sát đúng, chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện các giải pháp đã đề ra; đi cùng với đó là đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng và tăng cường kiểm tra giám sát việc chấp hành nghị quyết...  

 

Đảng bộ Công ty chỉ đạo nêu cao vai trò của tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, đẩy mạnh tuyên truyền để đảng viên phòng, tránh và đấu tranh, ngăn chặn. Cùng với đó, đã tổ chức cho đảng viên trong toàn đảng bộ ký cam kết thực hiện và đưa vào tiêu chí đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và cán bộ quản lý. Do vậy, kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh qua các năm đều đạt và vượt kế hoạch được giao, công tác an toàn lao động được đảm bảo, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước.

 

Nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức cũng như hành động đó là việc lựa chọn, xác định nội dung đột phá trong thực hiện việc học tập và làm theo Bác. Đảng ủy Công ty đã xác định và chỉ đạo triển khai đầu tư thay thế, sửa chữa bảo dưỡng thiết bị, các giải pháp kỹ thuật công nghệ từng khâu trong dây chuyền; đồng thời sắp xếp tổ chức sản xuất, tái cơ cấu lực lượng lao động là các khâu đột phá trong điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, các giải pháp kỹ thuật công nghệ, tổ chức điều hành, quyết tâm vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

Phát huy những thành quả đạt được trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong bối cảnh thế giới và đất nước còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp và khó lường, ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đảng bộ Công ty sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc và cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động lan tỏa sâu rộng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, từ đó biến quyết tâm thành hành động để chủ động, nỗ lực vượt khó, hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch cấp trên giao./.

 

Vũ Văn Mão

Chi bộ Nghiệp vụ

Đảng bộ Công ty Nhiệt điện Sơn Động - TKV

 

 

 

 

Thông báo